Tuesday, November 19, 2019
Home > MEDIA > Người dân tự tổ chức đếm xe qua trạm BOT để minh bạch về nguồn thu
MEDIA

Người dân tự tổ chức đếm xe qua trạm BOT để minh bạch về nguồn thu


Trong khi lưu lượng xe năm sau cao hơn năm trước, thì thời gian thu phí đáng lẽ phải rút ngắn lại chứ sao lại tăng lên nên người dân sợ không minh bạch trong thu phí nên người dân đang kiểm đếm xe”. – anh Nguyễn Minh Hùng, người khởi xướng phong trào lập nhóm kiểm đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa, để xác định nguồn thu cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *