Home > cán bộ
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Nuôi bọn báo cô!

Trong “Hội thảo Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ VN tổ chức vừa qua, ông Phạm Duy Nghĩa, Đại học Fulbright Việt Nam sau khi dẫn số liệu của Bộ Nội vụ về những người hưởng lương và phụ cấp, đã nói: “Nếu số liệu

Xem tiếp...