Wednesday, November 13, 2019
Home > hà nội (Page 7)
TAO ĐÀN

Thằng khùng / ký của Phùng Quán

Thằng khùng trong tù này là Cha Chính Vinh, tức là Linh mục Gioan Lasan NGUYỄN VĂN VINH (1912-1971), của Nhà thờ lớn Hà Nội. Bài viết của Phùng Quán đã kể lại chuyện thật những năm, những ngày cuối trong ngục tù của Ngài. Phùng Quán viết lại theo

Xem tiếp...