Sunday, September 15, 2019
Home > hồ chí minh
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Cách tổ chức nạn sùng bái cá nhân ở Việt Nam

    Ở Sài Gòn, tôi đã từng nhìn thấy một tấm bảng quảng cáo: Hồ Chí Minhtrong chiếc áo phong cách quân sự nổi tiếng đang nhìn vào nhóm quân lính Việt Nam, đang diễn hành đến một địa điểm nào đó của thập niên 60. Nét mặt của Hồ diễn tả sự chấp nhận và nỗi quan tâm sâu sắc.

Xem tiếp...