Saturday, December 7, 2019
Home > huế
CẢO THƠM LẦN GIỞ

Đi nhận xác Thầy – Tác giả: BS. Tôn Thất Sang

[caption id="attachment_567" align="aligncenter" width="300"] Ảnh các Bác sĩ Đức nạn nhân của Việt Cộng năm 1968[/caption] [caption id="attachment_568" align="aligncenter" width="300"] Giáo Sư – BS. Günther Krainick và Phu Nhân[/caption] [caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="300"] Bia tưởng niệm các GS, BS Krainick, Raymund Disher và ALois Altekoester như trong hình đã bị

Xem tiếp...