Sunday, September 22, 2019
Home > trương minh tuấn
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Khúc củi Trương Minh Tuấn

    “Bộ TT-TT không đủ thẩm quyền, tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Trương Minh Tuấn lại ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Quyết định này vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều

Xem tiếp...