Thursday, December 5, 2019
Home > TAO ĐÀN > Hồng Kông
TAO ĐÀN

Hồng Kông


Một lần nữa Budapest
một lần nữa Thiên An Môn
một lần nữa con người bị lăng nhục


Cho dẫu chỉ còn một mắt
chúng tôi vẫn đi về phía trước
tường minh một sự thậtcho cuộc sống này
Cho dẫu sẽ bị bắt
nhưng không ai giữ được chúng tôi trong nhà (tù)thế giới cần tự do
như không khí sạch


Hôm nay là chúng tôi
ngày mai sẽ vẫn là chúng tôi
không ai dẫn độ được chúng tôi về địa ngục
không ai quyết định thay được chúng tôi sự chọn lựa cách chúng tôi sống

Chúng tôi sẽ đứng vững
cho dù xe tăng man rợ dày xéo.

NGUYỄN VIỆN
31/8/2019
#hongkong #standwithhongkong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *